فرنسية

المقياس

ح.س الأسبوعي

المعامل

تفاصيل

السنة الأولى

Approches textuelles

Cours : 1h30

TD : 1h30

Atelier des activités graphiques et de diction

Cours : 1h30

Initiation à la linguistique générale

Cours : 1h30

TD : 1h30

02

Pratiques et techniques de l’écrit

Cours : 1h30

TD : 1h30

Pratiques et techniques de l'oral

Cours : 1h30

TD : 1h30

02

TICE

Cours : 1h30

01

السنة الثانية

Approches textuelles

Cours : 1h30

TD : 1h30

02

DIDACTIQUE

Cours : 1h30

01

Littérature française

Cours : 1h30

01

Phonétique

Cours : 1h30

Pratiques et techniques de l’écrit

Cours : 1h30

TD : 1h30

Sociolinguistique

Cours : 1h30

علم النفس الطفل و المراهق

Cours : 1h30

02

السنة الثالثة

Littérature de jeunesse

Cours : 1h30

TD : 1h30

02

Outils et techniques de gestion de classe

Cours : 1h30

01

Pratiques et techniques de l'oral et de l'écrit

Cours : 1h30

TD : 1h30

02

Psychologie et troubles du langage

Cours : 1h30

TD : 1h30

التشريع المدرسي

Cours : 1h30

02